arrow_back
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA CENTRUM MEDYCZNE NORD CLINIC; KLINIKA BIAŁY KAMIEŃ NORBERT GIERMAKOWSKI

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

• listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,

• mailowo na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

PACJENCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować: - listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
- realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań,
- przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,
- dokumentowania zabiegu, w zakresie wykonywania zdjęć przed i po zabiegu, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak np. Minister Właściwy ds. Zdrowia, Centrum E-zdrowie, NFZ, dostawcy usług pocztowych, Urząd Skarbowy, placówki medyczne współpracujące z nami, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, medycznych, wsparcia informatycznego, dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- w przypadku zapisania na wizytę i nie stawienia się na niej (jeżeli nie jest Pan/Pani naszym Pacjentem) dane są niezwłocznie usuwane,
- wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),
- do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub wykonywania zdjęć przed i po zabiegu,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ PACJENTA

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL/data urodzenia, telefon kontaktowy) uzyskaliśmy od osoby, która upoważniła Pana/Panią do dostępu, uzyskania kopii dokumentacji medycznej jej dotyczącej.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – udostępnianie dokumentacji medycznej,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chyba że osoba której dane dotyczą dokona zmiany na liście osób upoważnionych, wówczas dane Pana/Pani zostaną usunięte po dokonaniu zmiany, w przypadku w którym nigdy nie korzystał/a Pan/Pani z dostępu lub wglądu do dokumentacji.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

OSOBY DOKONUJACE ZAKUPU VOUCHERÓW

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – udostępnianie dokumentacji medycznej,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych,
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, - do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

OSOBY DLA KTÓRYCH ZAKUPYWANY JEST VOUCHER NA PREZENT

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od osoby, która zakupiła u nas dla Pana/Pani voucher.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,
- niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem vouchera, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych, w przypadku jeżeli realizując voucher wyrazi Pan/Pani taką zgodę,
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

OSOBY WYPEŁNIAJĄCE ANKIETĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ COVID

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- prowadzenia z Panem/Panią komunikacji w przypadku przesłania do nas zapytania, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
- w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
- do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
- przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z nami korespondencji.

OSOBY KANDYDUJĄCE DO PRACY

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, wynikającego z Kodeksu Pracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO w przypadku podania danych szczególnej kategorii,
- wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku rekrutacją przez okres:
- do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
- do czasu odwołania zgody (nie dłużej niż 3 miesiące), w przypadku danych dodatkowych zawartych w CV,
- do czasu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzanie jest czynność zmierzająca do zawarcia umowy,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy.

OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku, nr telefonu, adresu email,
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z Kodeksu Pracy, ustawy o ubezpieczeniu społecznym, ustawy o emeryturach i rentach, ustawy o rachunkowości,
- wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zgodnie z art. 9 ust 2 lit b RODO, wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak ZUS, Urząd Skarbowy, firma szkoleniowa z zakresu BHP, podmiot medyczny wykonujący badania medycyny pracy, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
- hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
- 50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia pracy przez pracownika (art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla osób zatrudnionych do 2019 r.,
- 10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia pracy przez pracownika (art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla osób zatrudnionych od 2019 r.,
- do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych przez pracownika na podstawie zgody,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.

OSOBY NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku, nr telefonu, adresu email,
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z przepisów podatkowych, przepisów o ubezpieczeniu społecznym w przypadku ubezpieczenia w ZUS, archiwizacji dokumentów związanych z umową,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak ZUS, Urząd Skarbowy, firma szkoleniowa z zakresu BHP, podmiot medyczny wykonujący badania medycyny pracy, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, informatycznych, dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
W przypadku ubezpieczenia w ZUS:
- 50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej do 2019 r.,
- 10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej od 2019 r.
W przypadku braku ubezpieczenia w ZUS:
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości
Ponadto:
- do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych przez pracownika na podstawie zgody,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie instytucja finansowa PKO Emerytura, która prowadzi dla Pana/Pani pracownicze plany kapitałowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
- 10 lat, zgodnie art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach,
- do czasu przedawnienia roszczeń,
- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WSPÓŁPRACUJĄCE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, np. wynikającego z przepisów podatkowych,
- w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

PPana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
- 5 lat (od zakończena roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
- do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy o współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia współpracy.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - DOSTAWCY I KONTRAHENCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, np. wynikającego z przepisów podatkowych,
- w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
- do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia współpracy.

OSOBY FIZYCZNE REPREZENTUJĄCE PODMIOTY PRAWNE

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO, której jest Pan/Pani reprezentantem strony umowy,
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
- do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy w związku z realizacją postanowień umowy.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- umożliwienia realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO, w której jest Pan/Pani wyznaczony/a do kontaktu,
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej,
- realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: dostawcy usług pocztowych kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - hostingowych,
- wsparcia informatycznego,
- dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
- 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
- do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

OSOBY ZAREJESTROWANE PRZEZ SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, wyłącznie w celu:
- zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia: personelu, pacjentów oraz innych osób przebywających na terenie placówki,
- obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: - konserwacji systemu monitoringu wizyjnego.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres uzależniony od pojemności dysków w rejestratorze, który ze względu na nagrywanie w pętli waha się w granicach: - około 30 dni.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE FANPAGE

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic; Klinika Biały Kamień Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działająca pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”. Można się z nami skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
- telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
- listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
- mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@klinikabialykamien.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
- realizacji naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, polegającego na administrowaniu i zarządzaniu naszym fanpage’m, w tym także udzielaniu odpowiedzi na zamieszczane przez Pana/Pani posty i komentarze, oraz nadzorze nad treściami publikowanymi przez użytkowników fanpage,  realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas wsparcie w zakresie utrzymania fanpage. Pana/Pani dane będą również dostępne dla innych użytkowników fanpage.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym użytkownikiem fanpage,
- do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy i postów).